Badhalunuvi dhivehi aadhakaadha: munifoohiluvuman kudhin beynunkurun…


ބަދަލުނުވި ދިވެހި އާދަކާދަ: މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުދިން ބޭނުންކުރުން…

 

މިއަހަރު ފާހަގަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އޮތީ އއ. އުކުޅަހުގައެވެ. މިޖަލްސާ އެމްއެންބީސީވަން އިން ލައިވްކުރިއެވެ. ލައިވް ފެށުމުގެ ގޮތުން ގެނެސްދިން ކްލިޕްތަކުގެ ތެރޭގައި، އިއްޒަތްތެރިން މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުޑަކުދިން ލައްވާ ނެށުމުގެ ނުބައި ދިވެހި އާދަ އިއާދަކުރެވިގެން ދިޔަތަން ފެނިގެންދިޔައެވެ. އަޅުގަޑުމެންގެ ގައުމަށް އައި ބޮޑުބަދަލުގެ ތެރެއިންވެސް ނެތިގެން ނުދިޔަ ނުބައި އާދައެކެވެ. އިސްލާމުންގެ ތާކިހާ އަޅައިގެން އިސްލާމްދީނުގައި މަތިވެރި ދަރަޖައާއި ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތް ނަގާލުމުގެ ސަގާފަތުގެ ބައެއްކަމުގައިވި އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ ކުޑަކުދިންލައްވާ ނެށްޓުވުމެވެ.

 

ކުޑަކުދިންނަށް މާލޯބިކުރާ އަޅާލާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިން ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ކުރާދަތުރުތަކުގައި އެރަށްރަށުގެ ކުދިން އެމީހުންގެ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބޭނުން ހިފުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ. އަޅުގަޑުގެ މަދުރަސީހަޔާތް ނިމި ފުރަތަމަ ވަޒީފާއަދާކުރީ ބ. އަތޮޅާއި ޅ. އަތޮޅުގައި ކަމުން، އަދި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެތެރޭގައި މިކަންކަން ހިނގާމަގު ފެނިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން، މިކަންކަމުގެ އާޖުފާޖު ވަރަށްގާތުން ދެކި އަތުން ހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ. އަޅުގަޑުގެ ތަޖުރިބާގައި މިކަންހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި އެއްބޭފުޅަކީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްވަރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރެވެ. ދައުލަތުގެ ވެރިން ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މަރުހަބާކިޔުމަށް “ކުދިން އަވީލުން” އެމަނިކުފާނު މަނާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުދިންލައްވާ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ނެށުމަށް ތަރުހީބު ދެއްވުމާއި އެކަން ކުރިއެރުވުން ހުއްޓަވާލެއްވިއެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިން ރާއްޖެތެރެއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެބޭބޭފުޅުންގެ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުދިން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ނެށްޓުވުމަކަށް ނޫނެވެ. ކުރުނބާފޮދު އެރުވުމާއި، ހެނދުންކޮޅު އިސްތިރިކުރުވުމާއި، ތަންމަތި އަޅާދިނުމާއި، ތަށިމަތި ބަލަހައްޓާދިނުމާއި، ދަންވަރުގެ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރުމަކީ ހިނގަމުންދިޔަ ކަންތައްތަކެވެ. އަންހެންކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރު ވީޓީވީން ގެނެސްދިން ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާކުރި ތަޖުރިބާތަކުގެ ވާހަކަކިޔާދިން ޒުވާން ފިރިހެންކުއްޖެއްގެ ވާހަކައިން ވެސް މިސަގާފަތުގެ ފުޅާމިން އެނގިގެންދެއެވެ. ކުޑަކުދިން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންހިފުމުގެ ސަގާފަތުގެ އެއްއަލާމަތަކީ، ބޮޑެތިމީހުންގެ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުޑަކުދިންލައްވާ ނެށްޓުވުމެވެ.

 

އަޅުގަޑުގެ އުންމީދަކީ، މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ކުދިންގެ ބޭނުން ހިފުން މިރާއްޖެއިން ނެތިގެންދާނެދުވަހެއް މާތްﷲ އަޅުގަޑުމެންނަށް މިންވަރުކުރައްވާނެ ދުވަހެކެވެ.

 

 

ގުޅުންހުރި ބައެއް ޕޯސްޓުތައް،

މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ނެށުން

ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންގެ މައިޒާން 2008

 

Thalhu nettuvun…


ތަޅު ނެއްޓުވުން: ހެލިފެލިވުމަށް ބޭނުންވެފައި…

 

ދާދި ދެންމެއަކު ރައްޓެއްސަކާ ބައްދަލުކޮށްލާ ވާހަކަ ދައްކާލީމެވެ. އޭނާ މިވަގުތު ނަގައިގެން އުޅޭ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޭނުންވާ ހީޓްއިންސިއުލޭޝަން (ހޫނުމަޑުކޮށްދޭ) މެޓީރިއަލް އެއް ގަންނަން ބޭނުން ވެގެން ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވީމައެވެ. ގަންނަ ހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔުމުން އަޅުގަޑުގެ ސުވާލަކަށްވީ “ފައިސާ ލިބޭނެތޯ” އެވެ. އޭނާ ބުނީ ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށެވެ. އެކަމަކުވެސް، މިވެނި ދުވަހަކު ފައިސާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ދެވެންނެތް ކަމަށެވެ.

 

އަޅުގަޑުގެ ރަހްމަތްތެރިޔާ ބުނިގޮތުންނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރާ އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ބިލުހުށަހެޅުމުން ޕްރޮޖެކްޓް ބަލަހައްޓާފަރާތުން ކޮންސަލްޓަންޓަށް ފޮނުވާ، ކޮންސަލްޓަންޓް ގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން އެތަނުގެ ފައިސާޔާބެހޭ ބަޔަށް ފޮނުވާ، އަދި އެމީހުން ފައިސާޔާއި ބެހޭ އިދާރާޔަށް ފޮނުވައިގެން އެތަނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަތައް ނިމިގެން ފައިސާ އަތަށް ލިބުމަށް، އެންމެ ފަހުންވެސް 65 ދުވަސް ނެގިއެވެ. އެހެންކަމުން، ފައިސާ ދެއްކޭނެކަމަށް ބަލަންވާނީ މުދާބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތް ނިމި 90 ދުވަސް ފަހުން ކަމުގައި ރަޙްމަތްތެރިޔާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް ބަލަންވާނީ މުދާދޫކުރާތާ އަވަސްވެގެން 120 ދުވަސް ފަހުން ކަމުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ.

 

ގައުމެއްގެ އިގުތިސާދުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ އިންޖީނަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާއިން ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެވެ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަޑުމެންގެ އިގުތިސާދުގެ ބަރުހެލިކަމުގެ ތަޅު ނެއްޓުވުމަށްޓަކައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހެނީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ފައިސާ ލިބުމުގެ ތަޅު ނެއްޓުވުމަށެވެ. މިތަޅުއެޅި މަރުދަންޖެހެމުންދާ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކަކާއި އެއްބަސްވާގޮތަށް ކަންކަން ކުރާނެ އިދާރާތަކާއި މީހުން ބޭނުންވެއެވެ.

 

ދިވެހިން ބަނދެވިފައި މިތިބަ “ކަންފަސޭހަކަމުގެ” ތަޅު ނައްޓުވާދޭނެ ގާނޫނީ އަދި އިދާރީ އިންތިޒާމްތަކަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު ބޭނުންވެއެވެ. އެކަންކަން ކުރުމަށް، އެމަގުފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރާނެބަޔަކު ނުފެނިއްޖެނަމަ، ދިވެހިންގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ބެލުނު ޒަމާންވީ ރިވެތި އުސޫލުތައް ގެއްލި ވަޅުޖެހިގެންދިޔަ ބީދައިން، ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމުގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރާނެ ބަޔަކަށްވާނެ ދުވަސް މާދުރުނޫން މުސަތަގުބަލެއްގައި ފެނިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

 

އަޅުގަޑުމެންނަކީ އުފާފާގަތިކަމުގައި ދުނިޔެއުޅެ ދުނިޔެއަޅާދާ ބަޔަކަށް ވުމަށްޓަކާ، އަޅުގަޑުމެންނަކީ ބަހުގެ އިތުބާރު އޮންނަ، އެއްބަސްވުންތަކަށް އިހުތިރާމްކުރާ ބަޔަކަށްވާން ޖެހެއެވެ.

 

އަޅުގަޑުގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާއަށް އެހީތެރިވެވޭނީ އޭނާޔަކީ އެއްބަސްވުމަށް އިޙްތިރާމްކުރެވޭނެ މީހަކަށް ވީ ދުވަހަކުންނެވެ.