Resume


މުޙައްމަދު ޝިހާބު

މ. ބާންސާގެ، ޝާރިއުވަރުދީ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މިހާރު ގެ އެޑްރެސް

ވ. އާވެހި، މާލެ

·  ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް، ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

·  ކޮމްޕެނީ ސެކެޓްރީ، އިންޓަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

·  ކޮމްޕެނީ ސެކެޓްރީ، އެޑިފައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

·  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ކެއަރ ސޮސައިޓީ

·  ފައިނޭންސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީ 

·  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް  

·  އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަނަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

ކުރީގައި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތައް

·  ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ރާއްޖެތެރޭގެ ސްކޫލަތަކާބެހޭ ބައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

·  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ރާއްޖެތެރޭގެ ސްކޫލަތަކާބެހޭ ބައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

·  ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްސް ސްޕަވައިޒަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

·  އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސިޕަލް، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

·  ހެޑްމާސްޓަރ، ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

·  ޓްރެއިނީ ހެޑްމާސްޓަރ، ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

ކޮށްފައިވާ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން (ކުރީގެ)

·  މެމްބަރ، ކޮންޓެންޓް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން

·  ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީން ހޮވާ އިންޓަރވިއު ޕެނެލްގެ މެންބަރުކަން، ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

·  ޗެއަރމަން، ރކ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

·  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޗެެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ

·  ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ، އެމްއީއެސް – ކެރިއަރ އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ

·  އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސިޕަލް، މާފަންނު މަދަރުސާ

ތައުލީމާއި ތަމްރީނު އަދި ފަންނީ ތަރައްގީ

·  ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް، ސީއެމްޑީއޭ

·  އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ އިން އެޑިއުކޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ނީޕާ، އިންޑިޔާ

·  ސަޓިފިކެޓް އިން އެޑިއުކޭޝަން، ލޭންގްއެޖް އިންސްޓިޓިއުޓް، މެލޭޝިޔާ

Mohamed Shihab

M. Baansaage, Maafannu, Male’, Republic of Maldives

Current Address:

V. Aavehi, Male’, Republic of Maldives

 • Director Corporate Affairs, Damas Company Private Limited
 • Company Secretary, Intal Maldives Private Limited
 • Executive Board Member, Care Society, Maldives
 • Finance Committee Member, Maldives Red Crescent Society
 • Executive Board Member, Transparency Maldives

Previous Employment

 • Deputy Director, Atoll Schools, Ministry of Education
 • Assistant Director, Atoll Schools, Ministry of Education
 • Primary Schools Supervisor, Ministry of Education
 • Assistant Principal Majeediyya School
 • Headmaster, Lhaviyani Atoll Education Centre

Professional and Other Engagements (Previous)

 • Member, Content Adjudication Committee,

Department of Information

 • Member, Interview Panel (Permanent Secretaries),

Civil Service Commission, Maldives

 • Chair, Elections Committee (Island Development Committees),

Ministry of Atolls Administration (2007)

 • Member, Executive Board, MNCCI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s