2013 ah maruhabaa kiyaa iru…


 

2013 ށް މަރުހަބާ ކިޔާއިރު… 

 

އަޅުގަޑުމެން މީލާދީ އާއަހަރަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާއިރު އަޅުގަޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ބައެއް ޝުއޫރުތައް ހިއްސާކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި މި ޕޯސްޓު ނަކަލު ކޮށްލީމެވެ.

 

މިއަދު އިރުއޮއްސެން ގާތްވަމުން ދިޔައިރު، ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވީދި ކުދިކުދިވެގެންދާ ވާހަކަ ދެއްކުނު ސައްލާ މަޖިލީހެއްގައި އިނުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަޑަށް ލިބުނެވެ. އެއީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ފޯރަމެކެވެ.

 

ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ގެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ވެސް އެންމެބޮޑު ޖުމްލަ ކަންބޮޑުވުމަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ވީދި ކުދިކުދިވެ، ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލާއިމެދު އޮތް މާޔޫސްކަމެވެ. މާދަމާގެ ޖީލުބިނާކޮށް ތަންދޮރުދަންނަ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކާ ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ގޮތުން ޓީވީމޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު ގެ ޒިންމާގެ ވާހަކަ، ފަސޭހަކަމާއެކު އަޅުގަޑުމެން އެންމެންވެސް ދެއްކީމެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ފާޑުކިޔުންތައް ތަޅުމަށް އޮއްސާލީމެވެ. އެމްބީސީގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން އެއަޑުތައް ކަނުލާ އެއްސެވީ، ޖަދަލުކުރުމެއް ޖަވާބުދިނުމެއް ނެތި، ޒިންމާ އުފުލުމުގައި ފަސްނުޖެހޭނެކަމާއި ފާޑުކިޔުންތަކަށް އިޖާބަދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެމުންނެވެ.

 

ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ގޮތުން އެމްބީސީގެ ސްޓޭޝަން ތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ “ރައްޔިތުންގެ އަޑު” ސާފުސާދާކަމާއެކު ގެނެސްދޭ ފަރާތަކަށް ވުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުގެ ބޮޑު ސުވާލަކީ “ރައްޔިތުންގެ އަޑު” ގެ މަފްހޫމެވެ. ރައްޔިތުންގެ އަޑަކަށްވާނީ، ވަކިފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ވިސްނުމާއި ފިކުރެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް ހަގީގަތް ހެއްޔެވެ؟

 

ޓީވީމޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެއަޑުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ، ވަކިބަޔަކުދެކޭގޮތް އެހެންމީހުންގެ މައްޗަށް “އިމްޕޯސް” ކޮށް “އިންޑޮކްޓްރިނޭޓް” ކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ހަގީގީއަޑުތައް ސެންސަރުކުރުމެއް ނެތި ގެނެސްދޭން ހެއްޔެވެ؟ ދިވެހިންގެ ގައުމިއްޔަތު ބިނާކުރަންޖެހޭނީ އިއްޔެގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރުގައި ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އަޅުގަޑުމެން އިއްޔެކުރި ކަންތަކުގެ ނަތީޖާ ގެ ހަގީގަތުގެ ތެރޭގައި ހެއްޔެވެ؟ 

 

އިހުގެ ޖީލުތަކަށް އަޅުގަޑުމެން ދަސްކޮށްދިނީ ބަސްއަހާށެވެ. ވިސްނާފިކުރުހިންގުމާ ކަންކަމުގައި ގޮތްނިންމުން އަޅުގަޑުމެން ބޭއްވީ ވެރިންނާ ދަންނަބޭކަލުންނާ ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުންގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ވިސްނާފިކުރުކުރާ ޖީލެއް އައިއިރު، ރަނގަޅާނުބައި ވަކިކުރުމާއި މުޖުތަމައުގެ ހަމަޖެހުމަށާއި ކުރިމަގަށް ފައިދާހުރިގޮތަށް ކަންކަމުގައި ބަހާއިއަމަލު ބެހެއްޓުމަށް އެމީހުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.

 

އަޅުގަޑުމެންގެ ޅަދަރީންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކޮށްދިނީ ދުނިޔެއަކީ ސުވަރުގެއެއްކަމެވެ. އެސުވަރުގޭގައި އުފަލާމަޖަލުގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރުމަށެވެ. ފިލްމުތަކުގައި ފެންނަ ބަތަލުންނަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ ޅަދަރީންގެ “އުންމީދު” ކަމުގައި އަޅުގަޑުމެން ހެދީމެވެ. އެމީހުންގެ ސަގާފަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުވީމުއެވެ. ފިލްމު ފިލްމުގައި އަޅާގޮތަށް ހެދުންއަޅުވައިގެން ނަށްޓުވާ، އެކުދިންގެ ނާޗަރަންގީން މުނިފޫހިފިލުވީމެވެ.

 

މިއަދުގެ ޖީލު ތިބީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގެ ސުވަރުގެއެއްގައެވެ. އެއީ ޒުވާނުންގެ އުންމީދެވެ. އެމީހުންނަށް ދަސްކޮށްދީފައި އޮތްގޮތެވެ.

 

އެހެންވީއިރު، “ރާފުޅި” ހިފައިގެން އާއަހަރު ފާހަގަކުރަން އެކަން ދައްކަމުން މަގުމަތީން ހިނގާފައިދިޔަތަން އަޅުގަޑަށް ފެނުނު ޒުވާން ފުރާއުމުރުގެ ދެކުދީންނަށް އަޅުގަޑުގެ ނަފްރަތު ހައްގު ހެއްޔެވެ؟ ރާފުޅިއެއްގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިއޮތް ޖޫސްފުޅިއެއް ހިފައިގެން އެކުދިން އެދިޔައީ އަޅުގަޑުމެން ރީތިކަމުގައި ދައްކައިދިން ގޮތަށްކަމުގައި އަޅުގަޑު ދެކެމެވެ. އެކަމާ އެކުދީންނަށް ފާޑުކިޔާ، ފިލްމީދުނިޔޭގެ ސުވަރުގެއެއްގައި އުޅެމުންދާ ދިޔުމަށް ނަފްރަތުކޮށް ފާޑުކިޔުމުގެ ހައްގެއް އަޅުގަޑުމެންނަށް އޮތްކަމުގައި އަޅުގަޑު ނުދެކެމެވެ.

 

Nuruhumuge basthakun vaahaka dhekkun


 

ނުރުހުމުގެ ބަސްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކުން  

 

އަޅުގަޑުމެންގެ ދުވަސްތައް މިއަދު ވޭތިކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ނުތަނަވަސްކަމާ، މާޔޫސްކަމާ، އިންތިހާދަރަޖައިގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކުގައެވެ. އެއީ މިއަދުގެ ހަގީގަތެވެ. ކަން އޮތްގޮތެވެ. ހިތްހަމަނުޖެހުމުން ފުރިގެންވާ، ކުދިކުދި އެތައްކަމަކާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅެއް ވޭތުކުރަންޖެހިފައި މިވަނީ އެގޮތުގައެވެ. އެއީ  ހަލަބޮލި މިޒަމާނުގެ އިންސާނީ ހަގީގަތެވެ. 

 

މިހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ދުވަސްތައް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް، ނުރުހުމުގެ ބަސްތަކުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ފަރިތަވެއެވެ. ތިމާގެ އެތެރޭގައި ކެކިއުތުރިއަރަމުންދާ ނެގެޓިވް އެނާރޖީ ގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ބޭރުކޮށްލުމަށް އޮތް މަގެއްކަމުގައި އެކަން ވެގެންދެއެވެ. ކުދިކުދި ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކަށް އޮތް ލުޔަކީ އެއީހެންވެސް ހީވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަގީގަތަކީ އެއެއްނޫނެވެ.  އިންސާނީ ޠަބީޢަތުގެ ގާނޫނު ނިޔާކުރާގޮތުން އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދެވޭނީ އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާގެ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ބައެއް އެހެންމީހުންނަށް ދެވެނީއެވެ. ހަގީގަތަކީ އެއީއެވެ.

 

އަޅުގަޑުމެން އިންސާނުންނަށްވީތީ، އަޅުގަޑުމެންގެ މިޒާޖުގައި ހުރި މިސިފަޔާއިމެދު ފަރުވާތެރިވުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. އަދި ތިމާގެ ފުށުން އަނެކާއަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ނަމަވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ބެލުމަށް އިސްކަންދިނުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. އޭގެ ފައިދާ ތިމާއަށާއި އެހެންމީހުންނަށް ކުރާނެއެވެ. އަދި މުޖުތަމައުގެ މެދުގައި ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން އިތުރުވެ ފެތުރިގެން ދިޔުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.  

 

ހަގީގަތަކީ އެއީ އެވެ. އެހެންކަމުން، އެއީ އެއީ ސަދަގާތެއް ފަދަ ކަމެއްކަމުގައި ބެލިދާނެއެވެ.

 

މީހަކާ ބައްދަލުވާއިރު ނުވަތަ ފޯނުން ދިމާވެގެން ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ހިތްހެޔޮކަމާއި ހިނިތުންވުމާއިއެކު ހުރެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އާދަކުރުމުން، ނުރުހުމުގެ ބަސްތަކުން ވާހަކަދެއްކުމާ ދުރުހެލިވެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ވަގުތެއްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިނދުކޮޅުގައި އެމީހެއްގެ ހުރި ރަގަޅު ސިފައެއް ނުވަތަ ތިމާ ރުހޭކަމެއް ހިތަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ. ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެކަމަށް ބުނަނީ ހަމަ ރަގަޅު ވާހަކަ އެކެވެ. ތިމާ ރުހޭ މީހެއްގެ އައިބެއް ހުއްޓަސް އެކަމެއް ފަހަނައަޅާ އެމީހަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނުމަކީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތުގެ ބައެކެވެ.

 

މީހަކާ ވާހަކަދައްކަން ފަށާއިރު ނުވަތަ ބައްދަލުވާ ވަގުތު، އަމިއްލަޔަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން އެމީހަކަށް ހުށަހަޅާ ތިމާގެ އިހްސާސްތައް އެމީހަކާ ދިމާއަށް އޮއްސާލުމުގެ ބަދަލުގައި، އެމީހާގެ ހިތްހެޔޮކަން ލިބޭނެ ބަސްތަކަކުން އެމީހަކާ ވާހަކަދައްކާ އެމީހަކު ބުނަން އޮތް އެއްޗެއް ބެލުމަށް އިސްކަންދީ ސުވާލުކޮށް، ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ ބަސްތަކާއި އިޝާރާތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް އާދަކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެމީހާއާއި ރަގަޅު ގާތް ގުޅުމެއް އުފެއްދުމަށް، ދިމާވާ ފުރަތަމަ 20 ސިކުންތުގެ ބޭނުން ހިފިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް އަމަލު ބަހައްޓައިފިނަމަ އެހެންމީހުންނާއި ރަގަޅު ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަމީހަކަށް ވެވިދާނެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ހެޔޮބަސްތަކާއި ހެޔޮއެދުން ތިމާޔަށް އޮންނާނެއެވެ.  

 

މީހަކާ ވާހަކަދައްކަން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްގައި ތިމާގެ ނުރުހުން އެމީހާއަށް ނަގުލުކުރުމުގެ ބަސްތަކުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ ފަސޭހަކަމެކެވެ. އަނެކާ ދަށްކޮށްލާ ނިކަމެތިކޮށްލާ ކަމުނުދާކަން ދެއްކުމަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ތިމާޔަށްވެސް އަދި އެބަސްތައް ރައްދުވާމީހާއަށް ވެސް ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުންހުރި ކަމެކެވެ. އެކަމުން އެކަކަށްވެސް ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތެވެ. ބޯދާ ޒަމާނުގައި، މީހުން އިސްލާހުކޮށް ރަގަޅުކުރުމަށް އޮތްމަގަކީ އެއީ ކަމުގައި ގަބޫލުކުރިޔަސް މިހާރު އެވިސްނުމާއި ފިކުރަކީ ތަހުޒީބު މުޖުތަމައުތަކުގައި ބަލައިގަންނަ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.

 

އެހެންމީހުންގެ ރުހުމާއި މަގުބޫލުކަން އަދި އަމިއްލަ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންކަމުގައި ވަނީނަމަ، ތިމާ އެހެންމީހުންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ލިބޭ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ހެޔޮބަސްތަކުން އެމީހުންނާއި މުޚާޠަބު ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މީހެއްގެ ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ނުވަތަ އެމީހަކު ނުރުހޭނެ ވާހަކައެއް ބުނަން ބޭނުންވާ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ވެސް، ދައްކާ ވާހަކައިގައި ނުރުހުމުގެ ބަސްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ހިތްހެޔޮކަމާއިއެކު ވާހަކަ ދެއްކިދާނެއެވެ. 

 

ތިމާ ދައްކާވާހަކައިގެ ފަސްބައިކުޅަ ހަތަރުބަޔަކީ އަނެކާ ހިތްހަމަޖެހޭނެ ބަސްތަކުން މުޚާޠަބު ކުރެވޭ ވަގުތުކަމުގައި ހަދައިފިނަމަ، ތިމާ ބުނާ އެއްޗަކުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރުމަށް މަގުފަހިކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތުގެ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައިގައި ތިމާ ވާހަކަދައްކާ، ދެންހުރި ވަގުތުތަކުގައި އަނެކާގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް އިސްކަންދީފިނަމަ، ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން އަދި އޭގެ ފޮނިމީރު، ދެފަރާތަށްވެސް ލިބޭނެއެވެ.

 

Corruption ge bodu joaku


 

ކޮރަޕްޝަން ގެ ބޮޑު ޖޯކު  

 

އިއްޔެގެ ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުޚީގައި އޮތް މުހިންމު އެއްވާހަކައަކީ އެސްޓީއޯ ގެ މެނެޖިންގ ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ބޯޑުން ބަލާ، އެ މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަށް ފޮނުވާ، އޭނާ އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބަލާ، ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ފޮނުވި ވާހަކައެވެ.

 

މިއީ ޝާހިދުއަލީ ދަންނަ ކޮންމެ މީހަކު ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވާ ވަރުގެ ޚަބަރެކެވެ. އެސްޓީއޯ ކަހަލަ މިލިޔަންޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާ ކުންފުންޏެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިމީހާ ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުގައި ހުންނާނެ މިންވަރު ހިތަށް އަރާލާފަ، އަޅުގަޑަށް ވެސް ކިތަންމެ ގަބޫލު ނުކުރެވުނަސް، އަޅުގަޑު ދަންނަ ޝާހިދު އަލީ އާމެދު ސުވާލު ކުރަން ޖެހުނެވެ. 

 

އިތުރު ހައިރާންކަމެއް ލިބުނީ ޚަބަރު ރަގަޅަށް ކިޔާލުމުންނެވެ. ޚަބަރުގައި ބުނާގޮތުން އޭނާގެ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލަކީ ނުއުފަންނަ ޕޮލިސީއަކާއި ޚިލާފަށް އަމިއްލަބޭނުމަކަށް ކުންފުނިން އޭނާގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ބޭނުންކުރުމެވެ. އެހިސާބުން ހިތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފިނިކަމެއް ލިބުނެވެ. އަދި ކަމުގެ ހަގީގަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހޯދާލެވުނުއިރު، ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރި ޚަރަދަކީ ކޮބައިކަމާ، އޭގެ ފަހަތުން އެކަމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގުމުން، އަޅުގަޑު ދަންނަ އެސްޓީއޯ ގެ މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކީ އަދިވެސް އަޅުގަޑު ދަންނަ، ނަޒާހަތްތެރި ޝާހިދު އަލީ ކަން ކަށަވަރުވެ، ހިތަށް ފިނިކަން ލިބުނެވެ.

 

ޝާހިދު އަލީ ގެ ކްރެޑިޓްކާޑު އަމިއްލަޔަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ޒާތީ އަމިއްލަ އުފަލަކަށް ނޫނެވެ. ދިމާވި ކުއްލި ހާލަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެނބުރި އައިސް، ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް އެ ޚަރަދު ލިބުނު ހިސާބުން އެފައިސާ ވަނީ އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ކްރެޑިޓު ކާޑު ބޭނުންކުރުމަކުން ކުންފުންޏަށް އުފުލަންޖެހުނު ޚަރަދެއް ނެތެވެ. ކުންފުނީގެ ތިޖޫރިއަކުން ވިޔަސް، އަދި ފޮތަކުން ވިޔަސް މަދުވި ލޯލާރިއެއް ވެސް ނެތެވެ.

 

ދައުލަތުން ބޮޑު ޚަރަދު ކޮށްފައި އައްޔަނުކޮށްފައި ތިބޭ ކޮމިޝަނަރުން ގެ ވިސްނުމާ ފިކުރުހިންގުން ހުރިގޮތް ފެނިއެނގުމުން، ބޮލުންނައްޓާލާ ކަމުންރެކުމަށް، ކޮންމެހެން ބުއްދިއެއް ހުރި ހަރުދަނާ ބަޔަކު ތާކަށް ނުލިޔަސް، ލިޔެފައި އޮންނަ ދެލިގަނޑު ކިޔަން އެނގޭ ބަޔަކު އެތަނަކު ތިއްބަސް ޖެހޭނީ އެއްތާކުއޭ ހިތަށް އެރިއެވެ.

 

މިގައުމުގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ހެދި ދިރާސާއަކުން ފެންނަން އޮތްގޮތުގައި ދައުލަތުން ކުރާ މުއާމަލާތުތަކުގެ އަގުގެ ސަތޭކައަކުން ހަރުފިޔާއަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަގުކަން އެނގެން އޮތްއިރު، އަދި ފެންނަންހުރި ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު މިހާރު އެއަދަދު މާބޮޑުތަނުން އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާނެކަން އެނގޭއިރު، އެކަންކަން ނުބެލިދާކަމުން ރެކުމުގެ ނިވަލަކަށް ހަދާލަން ކޫސަނި ކަންތައްތައް ބޮޑެތިކޮށްލުމަށް، މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ބޮޑު ޚަބަރެކެވެ!

 

މިއީ ހަމަޔަގީނުންވެސް މި ޑިކޭޑުގައި ކޮރަޕްޝަން އާއި ދެކޮޅަށް އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ބޮޑު ޖޯކަށް ވާނެއެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުން: ކުށެއް ކުރެވުނު ނަމަ އެކުށުގެ ޒިންމާ ނަގާނަން: ޝާހިދު | ޝާހިދުގެ ބަޔާން