Adu ehumuge hunaru


އަޑު އެހުމުގެ ހުނަރު

އަޑުއެހުމުގެ ހުނަރަކީ ހީކުރާހާ ފަސޭހައިން އަށަގެންނުވޭ ހުނަރެއް ނޫނެވެ. މި ލިޔުމުގެ ބޭނުމަށް އަޑުއެހުމުގެ ހުނަރުގެ ގޮތުގައި އަޅުގަޑު ބަލަނީ، (ހ) މީހަކު ބުނާ އެއްޗެއް އަޑުއިވިގެން، (ށ) ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް ކިޔައިގެން، (ނ) ފެންނަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މަންޒަރެއް ބަލައިގެން، (ރ) ނުވަތަ ދިމާވާ ކަމަކުން ކުރެވޭ ދޭހައެއްގެ މައްޗަށް – މީހަކު ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމަށެވެ

އެއްތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔެއްގެ މެދުގައި އަޑުއެހުމުގެ ހުނަރު އަށަގަނެ ފައްކާވެފައި އޮތުމަކީ އެތަނެއްގައި ކަންކަން އޮމާންކަމާ ހަލުއިކަންމަތީ ހިނގާނެކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. މިދެންނެވިފަދަ އަޑުއެހުމުގެ ސިފަ އަށަގެންނެވުމުގައި މުހިންމުކަމަށް ފެންނަ ދެތިން ކަމެއް ދަންނަވާލާނަމެވެ

ކިޔުމުގެ އާދަ: ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ކިޔާ، އެއިން ދޭހަވި އެއްޗެއް ނޯޓުކޮށްލުން. ނުވަތަ އެއިން ތިމާއަށް ލިބުނު ފިލާވަޅެއް ނުވަތަ ކުރި އިހްސާސް ލިޔެލުން. މިކަމަށްޓަކާ “ޑެއިލީ ރީޑިންގ ޖާނަލް” އެއް ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. ތިމާ ގެންގުޅޭ ނޯޓު ފޮތުގައި މި ޖާނަލް ލިޔެވިދާނެއެވެ

ކުރިމަރާނުލާ އަޑުއެހުން: އަނެކާ ދައްކާ ވާހަކަ ނިމެންދެން އަޑުއަހަން އިނުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. އަނެކާގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑާލަން ބޭނުންވާ ބޭނުންވުން ފަސްޖައްސާލައިގެން ތިންމިނިޓު އިނދެވޭތޯ ބަލާށެވެ. އަދި އަނެކަކު ވާހަކަ ދައްކާއިރު އިވޭ މުހިންމު ލަފްޒުތައް ނުވަތަ އިބާރާތްތައް ނޯޓުކޮށްލުން ރަގަޅުވާނެއެވެ. ގަނޑުގެ އަނެއް އަރިމަތީގައި ތިމާ ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް، އަދި ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުވެސް ނޯޓުކޮށްލާށެވެ

ޖަދަލުނުކުރުން: މީހުންނާ ވާހަކަދައްކަންވީ ތިމާގެ މޮޅުކަން ދައްކާކަށް ނޫނެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމަށް (ނުވަތަ ކޮންވަޒޭޝާން އެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް) ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތަކީ ތިމާގެ މައުލޫމާތާއި ދަތުން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔުމަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭށެވެ. އެގޮތަށް ވިސްނުން ބެހެއްޓުމުން ޒުވާބުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ގިނަގިނައިން އަޑުހަރުކޮށް މީހުންނާ ޒުވާބު ކުރުމަކީ ނަފްސާނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމެކެވެ

ނީވޭ އަޑު އެހުން: ތިމާއަށް ކުރެވޭ އިހްސާސަކުން “އިވޭ އަޑަކުން” ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ، ދައްކާ ވާހަކައަކުން ނުވަތަ ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗަކުން ކުރެވޭ ދޭހައާ ވަރަށް ތަފާތު އަޑެއެހުމެކެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ %70 އަކީ އަޅުގަޑު ދެކޭގޮތުގައި އިހްސާސް ގެ އަޑު އަހައިގެން ދައްކާވާހަކަ އެވެ. އަނެކާގެ އިހްސާސްތަކުގެ އަޑުނީވުމަކި، ވަރަށް ގިނަމީހުންނަށް އެހާ ރަގަޅަށް ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ސަބަބެވެ

އަޑުއިވުމަށް، އަޑުއެހުމަށް މޮޅު މީހަކަށް ވުމަކީ، ކާމިޔާބު މީހަކަށްވުމަށް މުހިންމެ ކަމެކެވެ

Dhivehi gaumiyyathuge vaahaka


ދިވެހި ގައުމިއްޔަތުގެ ވާހަކަ 


އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖުތަމިއު މިވަގުތު މިވަނީ ގައުމިއްޔަތުގެ ހަތަރުއަނގޮޅި ކަންމައްޗެއްގައެވެ. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ބާރަށް ގުގުމާލާފައި ވަނީ، ތަރައްގީއާއި އަދުލުއިންސާފާއި ފިކުރީމިނިވަންކަމާއި ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް މަގަކަށް އެޅުވުމުގެ ވާހަކައެވެ. އެކަމަކު މުހިންމު ސުވާލެއްގެ ޖަވާބާއި ނުލައެވެ. 


އަޅުގަޑުމެން މިބޭނުންވާ ތަރައްގީއާއި މިބޭނުންވާ އިންސާފާއި މިބޭނުންވާ މިނިވަންކަން މިއީ ކޮން އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ހޯދާ ތަރައްގީއަކާއި އިންސާފަކާއި މިނިވަންކަމެއް ތޯއެވެ؟ މީގެ ޖަވާބު ގައުމުގައި ހަރުއަޑުން ގުގުމާލާފައިވާ އަޑުތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަޑަކަށް ނުފެނެއެވެ. ނީވެއެވެ.


އަޅުގަޑުމެންނަކީ ދިވެހީންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުގަޑުމެންނަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއެކު އަޅުގަޑުމެންގެ ކާބަފައިން ރައްދުކޮށްދީފައި މިވަނީ އެތައް ގުރުބާނީއަކަށް ފަހުގައެވެ. ދާދި މިދާކަށްދުވަހު، ދިވެހިގައުމު ގެ މިނިވަންކަން ދިފާއުކުރުމަށް ޝަހީދުވި މުޖާހިދުންގެ މަތިން އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެ ނޮވެމްބަރު 3 ގައި އެބަ ހަނދާންކުރަމެވެ. 


އާދޭހެވެ. އަޅުގަޑުމެންގެ ތަރައްގީއާއި ތަހުޒީބާއި މިނިވަންކަމާއި އަދުލުއިންސާފު ވާންޖެހޭނީ، ދިވެހި ގައުމިއްޔަތުގެ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ފިރުކާލެވޭ އެއްޗަކަށެވެ. އަޅުގަޑުމެންގެ ދީނާއި ސަގާފަތާއި މިގައުމު މިނިވަންކަންމަތީ ދެމިއޮތް ސަބަބުތައް ދެމެހެއްޓޭނެ ހަމަތަކާއި އިންތިޒާމްތަކެއްގެ ތެރެއިން ގެނެވޭ ތަރައްގީއާއި ހޯދާދެވޭ މިނިވަންކަމާއި ލިބިދޭ އިންސާފަށެވެ.


އެހެންކަމުގައި ނުވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިން ވެސް ނެތިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ސުވާލަކީ ދިވެއްސަކަށް ކޮންމެހެން ވާންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟


އެކަން ނިންމާނީ ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ. ވަﷲ އައުލަމް 

<

 

Corona Virus COVID-19


ކޮރޯނާ ވައިރަސް ކޮވިޑް-19

 

މިއަދު މުޅިދުނިޔެ މިވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ވައިރަހެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ އަދި މިހާތަނަށް އެންމެ 13 މީހުންނެވެ. އަދި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެއްވެސް މީހަކު މިބަލީގެ ސަބަބުން ދުނިޔެދޫކޮށްފައެެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ޞިއްޙީކުއްލިނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް ސަރުކާރުން ދަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރިޒޯޓުތަކުން މީހުން ރަށްރަށަށް އަރާ ފޭބުމާއި، ރަށްރަށުން މީހުން ރިޒޯޓުތަކަށް އަރާފޭބުންވަނީ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައެވެ. އަދި މިއަދުން ފެށިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި ހުކުރުކުރުން ވަނީ ރިޒޯޓުތަކާއި މާލޭސަރަހައްދުގައި ހުއްޓާލާފައެވެ. 

 

ރާއްޖެ މި ދަތިދުވަސްތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާވާފައިވާގޮތެއް އަދި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ. ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކީ ދުވާލު ދެދަޅަޔަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމާ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ، މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ދެން، ބޮޑުބަސް ބުނުމެވެ. ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަނުކުރާނެ ވާހަކަޔާއި، ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައިވެސް ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަ ދޭނެ ވާހަކަޔާއި، ކާޑަށް ނުޖެހޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމެވެ. ދެން ވަރަށް ފަނޑުގޮތަކަށް ބެންކުތަކުން ލޯނުދޭނެ ވާހަކަ ބުނުމެވެ. 

 

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ސްޓިމިއުލަސް ޕެކެޖުތައް ދަނީ ތައާރަފް ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާރުވަނީ މި “މުނާސަބަތާއި ގުޅުވައިގެން” ދިވެހި އައުބަސްތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މާދަމާއާއި މެދު އަދި ސަރުކާރުން އޮތީ ހިމޭނުންނެވެ. ހަދަންވީ އެއްޗެއް ނޭނގެނީކަމެއް ނުވަތަ ހެދޭނެ އެއްޗެއް ނެތީކަމެއް ނޭނގެއެވެ. 

 

މިއީ ދުނިޔެ ދައްކާ އާދަޔާ ޚިލާފު ހަގީގަތެވެ. ވަﷲ އައުލަމް